PYTANIA I ODPOWIEDZI

Q?

Czy będąc już właścicielem mieszkania na terenie gminy Głogów mogę podpisać umowę najmu z TBS?

A.

NIE. Zgodnie z treścią art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Najemca nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie tej samej miejscowości, w której znajduje się wynajmowany lokal. Podpisując umowę z TBS Najemca wypełnia odpowiednie oświadczenie, w którym potwierdza, że nie przysługuje mu żaden tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie Głogowa oraz deklaruje, że niezwłocznie poinformuje TBS, jeżeli ten stan ulegnie zmianie.

Q?

Kiedy umowa najmu lokalu mieszkalnego może zostać wypowiedziana przez Spółkę?

A.

Spółka może wypowiedzieć najemcy umowę najmu między innymi, jeżeli:

- najemca pomimo pisemnego upomnienia  używa lokal w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, opuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali;

- najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu za trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu;

- najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody Spółki;

- najemca złoży deklarację o dochodach niezgodną z prawdą;

Q?

Czy można wykupić mieszkanie w TBS w Głogowie?

A.

Na chwilę obecną nie ma możliwości wykupu lokalu mieszkalnego w zasobach Głogowskiego TBS-Sp. z o.o.

Q?

Jakie akty prawne regulują działalność TBS?

A.

Podstawowym aktem regulującym działalność TBS jest ustawa z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U.1995r. Nr 133 poz. 654 z późn.zm). Drugim ważnym aktem prawnym jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2001r. Nr 71 poz. 733).

Q?

Na jaki okres zawierana jest umowa najmu?

A.

Generalną zasadą jest, iż umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na czas nieokreślony lub określony - w zależności od budynku.

Q?

Jakie warunki należy spełnić aby zawrzeć umowę najmu?

A.

Osoba fizyczna podpisująca umowę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu podpisywania umowy najmu w zasobach TBS, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Ponadto muszę spełniać wymóg dochodowy, który nie może przekraczać 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie dolnośląskim, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu.

Q?

Kto może zostać najemcą TBS?

A.

Najemcą TBS-u może być osoba fizyczna, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu mieszkalnego spełniają ustawowe warunki z ustawy  z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U.1995r. Nr 133 poz. 654 z późn.zm), oraz kryteria wymienione w Rozdziale 2 § 3 Regulaminu najmu mieszkań w budynkach TBS Sp. z o.o. w Głogowie.