67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8
+48 76 833 41 18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – numer ogłoszenia: 123654 – 2014

Głogów: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 14 zlokalizowanego na działce 147/4 Obręb 10 Piastów Śląskich w Głogowie wraz z niezbędnym uzbrojeniem
Numer ogłoszenia: 123654 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31585 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie, ul. Piotra Skargi 8, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8334118, faks 076 8334118.
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: TBS Sp z o.o. w Głogowie - 100% udział Gmina Miejska Głogów.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 14 zlokalizowanego na działce 147/4 Obręb 10 Piastów Śląskich w Głogowie wraz z niezbędnym uzbrojeniem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest - usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS nr 14 zlokalizowanego na działce 147/4 Obręb 10 Piastów Śląskich w Głogowie wraz z niezbędnym uzbrojeniem. Pożądana struktura mieszkań: - mieszkania jednopokojowe - 10% ± 2%, - mieszkania trzypokojowe - 10% ± 2% - mieszkania dwupokojowe - 80% ± 2% Ogrzewanie budynku z sieci miejskiej, wspomagane kolektorami solarnymi. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) W zakres opracowania projektowego wchodzi: a. Sporządzenie przy uwzględnieniu dołączonej do oferty koncepcji, projektów budowlano-wykonawczych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - w 5 egzemplarzach w wersji papierowej b. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)- w 2 egzemplarzach w wersji papierowej c. Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej. d. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- w 2 egzemplarzach w wersji papierowej. e. Sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku- w 2 egzemplarzach w wersji papierowe. f. Opracowania o których mowa w pkt 1 lit a-e powinny być przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Ich przygotowanie nastąpi w oparciu o oprogramowanie: MS Word, MS Excel, pdf, norma pro*kst*.*ath. lub inne zaakceptowane przez Zamawiającego. g. uzyskanie niezbędnych materiałów do projektowania w tym technicznych warunków podłączenia mediów, h. mapę do celów projektowych dostarczy Zamawiający, i. uzyskanie niezbędnej dokumentacji geologicznej, j. uzgodnienie z Zamawiającym (przy udziale Inwestora zastępczego) rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, rozwiązań materiałowych, k. Forma projektu budowlanego powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 ze zm) l. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorys inwestorski powinny być wykonane zgodnie z: -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U nr 130, poz. 1389), -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.( tekst jednolity Dz.U nr 2013 poz. 1129) 2) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę 3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś, ul. Antonińska 6, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 146000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 92000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 92000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 174414,00
  • Waluta: