O SPÓŁCE

Geneza Spółki

page2_img1

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

TBS Sp. z o.o. w Głogowie zostało utworzone jako jednoosobowa Spółka Gminy Miejskiej Głogów w 1998 roku. Inicjatorem założenia w/w Spółki był ówczesny Wiceprezydent Miasta, Pan Władysław Rak, który poprzez zgromadzenie wielu zwolenników w tej sprawie, przekonał Radę Miejską do przyjęcia uchwały o zawiązaniu TBS Sp. z o.o. w Głogowie z początkowym kapitałem zakładowym w wysokości 4 000,00 zł.

Gmina Miejska jako jedyny właściciel, po przeprowadzonym konkursie powołała na stanowisko prezesa zarządu Spółki Pana Ryszarda Rokaszewicza. W tym samym czasie, została powołana też pierwsza Rada Nadzorcza.

Podstawowym celem założenia TBS Sp. z o.o. w Głogowie było budowanie nowych mieszkań na wynajem  dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczności głogowskiej. Mieszkania w TBS są przeznaczone    na wynajem przede wszystkim dla rodzin, których nie stać na kupno własnego mieszkania lub budowę własnego domu oraz dla rodzin, które ze względu na dochody nie kwalifikują się również na mieszkania komunalne lub socjalne.

Ze względu na duże zainteresowanie się przez ludzi taką formą budowania mieszkań, Spółce został podniesiony kapitał zakładowy do 1 084 000,00 zł, na który złożyły się środki finansowe i aport. Zaowocowało to rozpoczęciem pierwszej inwestycji a w grudniu 1999r. został oddany do użytku pierwszy budynek Spółki   - TBS Nr 1.

Aktualnie TBS Sp. z o.o. w Głogowie w swoich zasobach posiada 17 budynków wielorodzinnych z 1046 mieszkaniami, 8 garaży, 50 miejsc garażowo - postojowych oraz 2 pawilony usługowe i 4 pomieszczenia usługowe. W kolejnych latach Spółka planuje nowe inwestycje, które umożliwią rodzinom o średnich dochodach pozyskać lokal mieszkalny.

W ramach infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, przy większości naszych budynków znajdują się również place zabaw, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Głogowa.

Status prawny i udziałowcy

Założycielem oraz jedynym udziałowcem posiadającym 100% udziałów jest Gmina Miejska Głogów.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie prowadzi działalność na podstawie umowy spisanej w formie aktu notarialnego w dniu 10 lipca 1998 r. (Rep. „A” Nr 4773/98), który następnie został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast – decyzja 16 pismo GM-4/3012/98. Wpis do rejestru handlowego, uzyskało w Sądzie Rejonowym w Legnicy, Wydział V Gospodarczy w dniu 27 lipca 1998 roku (RHB 1678).

Na wniosek Spółki w dniu 16.10.2001 r. TBS zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000053772.

Od 2005 r. Spółka zajmuje siedzibę w Głogowie przy ul. Piotra Skargi 8.

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi: 92 087 200,00 zł.

Cele i działania TBS Sp. z o.o. w Głogowie

page2_img2

Podstawowym celem
jest realizacja miejskiej polityki mieszkaniowej przy zapewnieniu trwałości ekonomicznej Spółki i wysokiej jakości obsługi klientów.

page2_img3

Głównym celem i zadaniem
dla TBS w Głogowie jest organizowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych, polegających na budowie mieszkań przeznaczonych na wynajem oraz ich utrzymania i zarządzania nimi.

Business meeting - group of people in office

Budowanie, nabywanie i remontowanie
lokali mieszkalnych, a także ich eksploatacja na zasadach najmu przeznaczonych dla osób, których nie stać na zakup mieszkania własnościowego.

page4_img1

Wynajmowanie lokali
użytkowych, miejsc postojowo – garażowych oraz garaży znajdujących się w budynkach towarzystwa.

Businessman drawing rising arrows

Wzrost atrakcyjności
Wzrost atrakcyjności na rynku pracy jako pracodawca oferujący stabilne zatrudnienie.

What’s new?

Świadczenie usług budowlanych
i remontowych oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
o nas w mediach